Kognitiv beteendeterapi för sjukgymnaster

Kursens syfte och innehåll

Kursen vänder sig till sjukgymnaster som är intresserade av kognitiv beteendeterapi och ett beteendemedicinskt arbetssätt. Kursen syftar till att ge inblick i hur KBT-metoder kan användas i den sjukgymnastiska vardagen. Utgångspunkten är att sambandet mellan kroppsliga, psykologiska och sociala faktorer är viktiga att beakta vid analys och behandling av en klients besvär, för att få ett så gott behandlingsresultat som möjligt. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, utifrån följande teman:

Introduktion till Kognitiv beteendeterapi och beteendemedicin

Kognitiv beteendeterapi lägger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen i vardagssituationer, och har i forskning visat mycket goda behandlingsresultat för långvariga smärttillstånd, sömnsvårigheter, ångestproblem och andra psykiska besvär. Kursen kommer att ge kunskaper om vanliga besvär som ångest, depression och stress. Tonvikt läggs också på dessa tillstånds samband med kroppsliga symtom och smärta.

Beteendemedicin

Beteendemedicin är ett tvärvetenskapligt arbetssätt, där samverkan mellan psykologiska, biologiska och sociala faktorer vid olika sjukdomar betonas. Arbetet sker utifrån en helhetssyn på individens livssituation (fysiskt, psykiskt och socialt). Beteendemedicinska behandlingsmetoder har visat sig ha effekt på muskel- och skelettsmärta, migrän, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa mag- och tarmbesvär, illamående och epilepsi. Ett viktigt inslag i det beteendemedicinska synsättet är att använda och utveckla vetenskapliga utvärderingsmetoder.

Problemanalys, mål och beteendeförändring

Denna del av utbildningen syftar till att ge en inblick i hur man enligt kognitiv beteendeterapi analyserar en individs problem, vad som startar problemen och vad som sedan vidmakthåller dem. Exempelvis: Vilka beteenden och tankar ökar risken för långvariga smärtbesvär? Utifrån denna analys planeras behandling. I kursen kommer vi att arbeta praktiskt med hur en problemformulering kan se ut. Därefter lär vi oss göra målbeskrivningar och hur dessa mål kan följas upp. Betoningen kommer att ligga på beteendeförändring och hur man kan arbeta med hemuppgifter.

Samtalsmetodik, Motiverande intervju

Teori och övningar i samtalsmetodik som syftar till att lyfta fram individens egen motivation till förändring (av ex. vanor och riskbeteenden). Här kommer fokus vara på att öva samtalsmetoder.

Kursledare

Ola Söderström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Arbetar med kognitiv beteendeterapi vid stress, ångest, depression, ilska, smärta m.m. Utbildar och handleder i kognitiv beteendeterapi. Har tidigare arbetat inom somatisk rehabilitering och öppenvårdspsykiatri.

Marie Söderström, leg. psykolog, doktorand, författare. Arbetar med kognitiv beteendeterapi vid stress, sömn, ångest, depression m.m. Utbildar och handleder i kognitiv beteendeterapi. Knuten till Stressmottagningen. Författare till ”Sömn” (Viva, 2007) och ”Vila” (Bonnier Existens, 2009)

Kursdatum

Datum för nästa kurs ej fastställt.

Kursort

Rica Talk Hotel (Stockholm)

Kurspris

8990 kronor exklusive moms.

I priset ingår lunchmeny, fm/emfika och kursmaterial för samtliga fem dagar.

Litteratur

Lista på kurslitteratur erhålles vid anmälan.

Information och anmälan

Via e-post: info@kbtcentralen.se eller telefon: 08-232522

Deltagarantalet är begränsat.